THE BEST BURGER IN LONDON

THE BEST BURGER IN LONDON

Nanny bills definitely serving one of the best burgers in London. The Dalston dip was amazing!